Kötőszó

Evangélikus közéleti blog

Égető problémák – Evangélikus iskolák és a sztrájk

Evan­gé­li­kus is­ko­lák pe­da­gó­gu­sai is csat­la­koz­tak a ja­nu­ár 31-i fi­gyel­mez­te­tő sztrájk­hoz, il­let­ve az azóta ki­bon­ta­ko­zó pol­gá­ri en­ge­det­len­sé­gi moz­ga­lom­hoz. A rész­le­tek­ről Varga Már­tát, a Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­ház Or­szá­gos Iro­dá­ja Ne­ve­lé­si és Ok­ta­tá­si Osz­tá­lyá­nak ve­ze­tő­jét kér­dez­te az evangelikus.hu. Az ott megjelent cikket változtatás nélkül közöljük.

Szerző: Vitális Judit
iskola_1.jpg

A ja­nu­ár 31-i fi­gyel­mez­te­tő sztrájk­hoz négy evan­gé­li­kus gim­ná­zi­um­ból csat­la­koz­tak pe­da­gó­gu­sok, egy in­téz­mény­ben pedig tá­mo­ga­tói nyi­lat­ko­za­tot írtak alá – tud­tuk meg Varga Már­tá­tól, a Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­ház Or­szá­gos Iro­dá­ja Ne­ve­lé­si és Ok­ta­tá­si Osz­tá­lyá­nak ve­ze­tő­jé­től. Egy­sé­ges, tel­jes tan­tes­tü­le­tet, ne­ve­lő­tes­tü­le­tet érin­tő mun­ka­be­szün­te­tés nem volt az evan­gé­li­kus köz­ne­ve­lé­si rend­szer­ben.

Varga Márta a meg­moz­du­lás előtt le­ve­let kül­dött az in­téz­mény­ve­ze­tők­nek, amely­ben kérte, hogy ne aka­dá­lyoz­zák a sztrájk­jo­guk­kal élni kí­vá­nó kol­lé­gá­kat alap­jo­guk ér­vé­nye­sí­té­sé­ben. Arra is fel­hív­ta a fi­gyel­met, hogy az in­téz­mény­ve­ze­tők kö­te­les­sé­ge a sztrájk ideje alatt az in­téz­mény mű­kö­dé­sé­nek biz­to­sí­tá­sa, ez ja­nu­ár 31-én min­den­hol si­ker­rel meg­tör­tént.

Le­ve­lé­ben ki­tért arra is, hogy az in­téz­mény­ve­ze­tők maguk is kez­de­mé­nyez­het­nek be­szél­ge­té­se­ket a sztrájk oka­i­ról és kö­ve­te­lé­se­i­ről. A ki­ala­kult hely­zet­ben rend­kí­vül fon­tos­nak ítél­te, hogy a sztrájk­hoz és a pol­gá­ri en­ge­det­len­ség­hez való el­té­rő vi­szo­nyu­lás ne rom­bol­ja a pe­da­gó­gu­sok együtt­mű­kö­dé­sét, a jól mű­kö­dő kö­zös­sé­ge­ket.

Varga Márta azzal a ké­rés­sel for­dult az evan­gé­li­kus in­téz­mény­ve­ze­tők­höz, hogy fo­lya­ma­to­san egyez­tes­se­nek a sztráj­kol­ni szán­dé­ko­zók­kal a meg­moz­du­lás oka­i­ról és cél­ja­i­ról. A Kle­bels­berg Köz­pont mű­kö­dé­sé­nek el­lent­mon­dá­sai nem érin­tik az egy­há­zi fenn­tar­tá­sú in­téz­mé­nye­ket, az osz­tály­ve­ze­tő meg­erő­sí­tet­te, hogy az evan­gé­li­kus fenn­tar­tá­sú in­téz­mé­nyek ese­té­ben biz­to­sí­tott az in­téz­mé­nyek au­to­nóm mű­kö­dé­se.

„A pe­da­gó­gus­bé­rek ala­ku­lá­sa, az élet­pá­lya­mo­dell, il­let­ve az után­pót­lás biz­to­sí­tá­sa azon­ban ná­lunk is égető prob­lé­ma” – húzta alá, rá­mu­tat­va, hogy amíg egy kezdő pe­da­gó­gus brut­tó 180-200 ezer fo­rin­tot keres ha­von­ta, addig nehéz lesz von­zó­vá tenni a pá­lyát. Rá­adá­sul a pe­da­gó­gus­hi­ány miatt egyre nö­vek­vő he­lyet­te­sí­tés is rend­kí­vü­li túl­ter­he­lést je­lent a pá­lyán ma­ra­dók szá­má­ra. A sza­kos el­lá­tott­ság meg­ol­dá­sa, az óvo­da­pe­da­gó­gu­sok után­pót­lá­sa az evan­gé­li­kus köz­ne­ve­lé­si rend­szer­ben is óri­á­si ki­hí­vást je­lent, a fér­fi­ak és a fi­a­tal pe­da­gó­gu­sok hi­á­nya pedig fájón érin­ti a tan­tes­tü­le­te­ket.

A je­len­le­gi meg­moz­du­lá­sok cél­jai eg­zisz­ten­ci­á­lis kér­dé­sek­re össz­pon­to­sul­nak, a ko­ráb­bi sztráj­kok szak­mai, a tan­anyag­gal, a tan­könyv­vá­lasz­tás­sal és a szeg­re­gá­ci­ó­val kap­cso­la­tos kér­dé­sei a mos­ta­ni hely­zet­ben nem fo­gal­ma­zód­nak meg.

„Az evan­gé­li­kus rész­vé­tel nem mond­ha­tó je­len­tős­nek” – szá­mol be róla Varga Márta a pol­gá­ri en­ge­det­len­sé­gi moz­ga­lom kap­csán. A pe­da­gó­gu­sok, il­let­ve az in­téz­mé­nyek saját dön­té­se, hogy mi­kép­pen áll­nak ki a nyil­vá­nos­ság elé. A ne­ve­lé­si és ok­ta­tá­si osz­tály el­ső­sor­ban jogi, szak­mai se­gít­sé­get nyújt az in­téz­mény­ve­ze­tők szá­má­ra.

„Sze­mély sze­rint arra tö­rek­szem, hogy fo­lya­ma­to­san le­gyen in­for­má­ci­óm az in­téz­mé­nyek­ben meg­le­vő prob­lé­mák­ról, ne­héz­sé­gek­ről, és a ren­del­ke­zé­sem­re álló esz­kö­zök­kel se­gít­sé­get tud­jak nyúj­ta­ni a meg­ol­dá­suk­hoz. A je­len­le­gi hely­zet­re is így te­kin­tek, ki­emelt fel­ada­tom a kom­mu­ni­ká­ció fenn­tar­tá­sa, az egyes ál­lás­pon­tok meg­is­me­ré­se” – fo­gal­ma­zott az osz­tály­ve­ze­tő.

A mos­ta­ni meg­moz­du­lá­sok ki­vál­tó oka, hogy a 36/2022. (II. 11.) kor­mány­ren­de­let­ben meg­fo­gal­ma­zot­tak sze­rint ve­szély­hely­zet ide­jén je­len­tő­sen kor­lá­to­zott a sztrájk­jog gya­kor­lá­sa. Mint is­mert, a szak­szer­ve­ze­tek már­ci­us 16-ra hir­det­tek sztráj­kot.

 Fotó: news.yale.edu

A bejegyzés trackback címe:

https://kotoszo.blog.hu/api/trackback/id/tr9717765284

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

KötőSzó

Társadalom és egyház, kereszténység és közélet, Krisztus és a 21. század. A világ (nem csak) lutheránus szemmel. Kötőszó – rákérdez, következtet, összekapcsol.

Partnereink

277475082_307565714663340_7779758509309856492_n.png

fuszal_a_folyoban_honap_konyve.jpg
 
340x680_2ss.jpg

Közösségünk a Facebookon

süti beállítások módosítása