Ferenc, a botrányos

2016. augusztus 15. - KötőSzó

Korában Jézus Krisztusra is kétféleképpen reagáltak mindazok, akik találkoztak vele: hittel vagy megbotránkozással.

Szerző: Laborczi Dóra

Ferenc pápa egy hiteles keresztény és emiatt téma, abszolút hot topic lett egyházon kívül, azon belül megosztó személyiség. A közéleti és morális kérdésekben tapasztalható megosztottság azonban nem csak a katolikus egyház sajátja. Kívülről úgy tűnhet, hogy a hazai keresztény közösségek vezetői évtizedek óta foglalkoznak inkább a hívek vélt vagy valós értékrendjének kiszolgálásával, mint a Krisztus-követéssel, és kínosan kerülnek minden kérdést, amely épphogy kibeszélésért és megoldásért kiált az elfedés helyett.

Az ajtó résnyire már nyitva, de aki belülről feszegeti a templomkapukat, és másképp beszél, aki nem a félelem, hanem a szeretet hangján szól, élből súlyos, politikai címkék tulajdonosa lehet.

Megosztó kérdésekben sokan a botrány, a megbotránkoztatás lehetősége miatt nem mernek állást foglalni keresztény körökben. Pedig a botrány szűrőjén keresztül bepillantást nyerhetünk az evangélium lényegébe, és ez az értelmezés a közélet mai küzdelmeitől eltérő törésvonalak megrajzolását is lehetővé teszi. Hiszen nem csak a szenvedéstörténetben, de a krisztusi életút egészében ott a botrány lehetősége. A botrány fogalmának és természetének biblikus áttekintésével arra a megújító potenciálra is rálelhetünk, amelyet éppen a botrányoktól, megosztottságtól való félelmünkben vagyunk hajlamosak elfelejteni.

Mitől félünk tulajdonképpen?

A Peter Gomes, a The Scandalous Gospel of Jesus (Jézus botrányos evangéliuma) című könyv szerzője szerint Jézus a maga örömhírét egyértelműen saját korának elfogadott és megszokott bölcsességével konfrontálódva hirdette meg. Ezt támasztja alá az is, hogy társadalma számára kevéssé elfogadott emberekkel, kora normái szerint veszélyes kívülállókkal is kapcsolatba lépett. Tanítása, az örömhír mindenkire érvényes jellege és Isten országának földi logikával teljesen ellentétes, a társadalom peremén élők számára is elérhető, inkluzív jellege forradalminak számított, amelyet ma is érdemes megvizsgálni és újra felfedezni azzal a kérdésfeltevéssel is:

vajon összhangban van-e mindez a konfliktuskerülő, panelekből építkező, egyedi esetekre nem igazán érzékeny, botrányokat és konfrontációkat kínosan kerülő kereszténységünkkel?

Gomes azt állítja – amerikai kontextusban beszél minderről – hogy a legtöbb ember azért nem jár templomba, mert áthidalhatatlan szakadékot lát aközött, ahogyan az egyház működik és szerveződik, és aközött, amit hirdet, vagy amiben az emberek hisznek. A szerző szerint az egyik legfőbb oka annak, hogy a vallásos emberek kulturálisan konzervatívok és hogy a kulturális értelemben vett konzervatívok könnyen megtalálják a helyüket a vallásosságban, az, hogy a vallás látszólag megerősíti a fennálló állapotokat és rendet.

Minden igehirdető számára komoly dilemma, hogy hallgatósága feltételezett világnézetét kiszolgálva megerősíti-e a híveket ebben a kényelmes helyzetükben vagy kockázatot vállalva másfajta szempontokat is behoz azáltal, hogy kiemeli az igeszakaszok kevéssé kényelmes, nagyon is felkavaró aspektusait – tehát konfrontálódik, illetve konfrontációra készteti őket.

A krisztusi példa a dolgok nevén nevezésének, megütközések és konfliktusok sorozata. Egy másik bibliakutató-szociológus, Gerd Theissen szerint „Jézus magára vállalta a legalacsonyabb szerepet, amely egy társadalomban létezhet: a kivégzett bűnözőét, ezt követően viszont a legmagasabb szerepkörbe lépett, amely elképzelhető: Isten szerepét öltötte magára.” (Theissen: A Jézus mozgalom) Krisztus halála ugyanakkor világossá teszi számunkra azt is, hogy a világ, amelyben ő az örömhírt hirdette, nem volt képes arra, hogy meg is hallja és komolyan vegye azt.

Botrány a Bibliában

Ahol a görög botrány (skandalon) szó szerepel az Újszövetségben (összesen tizenötször), gyakran ezek a kifejezések szerepelnek helyette a magyar és angol nyelvű fordításokban: botlás, megütközés, akadály, csapda. Mindezek azt jelzik, hogy a botrány valami olyasmi, ami akadályt állít elénk, amit nem tudunk megkerülni, amivel dolgunk van.

David McCracken, a Scandal of the Gospels (Az evangélium botránya) című könyv szerzője azt állítja, hogy az evangéliumi történetek tanulsága szerint

Jézus működésére kétféleképpen reagáltak mindazok, akik személyesen találkoztak vele: megbotránkozással (megütközéssel) vagy hittel.

A botrány ellentéte eszerint nem a rend, vagy a jó hír, hanem a hit. Ezt az állítást Jézus és a farizeusok, illetve Jézus és a kánaáni asszony történetén keresztül is érdemes megvizsgálni (Mt 15).

A történet idején Jézus híre, mint tanító, prédikátor és gyógyító már elterjedt, ezért jöttek el Jeruzsálemből a farizeusok és írástudók Galileába, hogy – ne pusztán testi valójukban, de vélhetően nézeteit, megütközést keltő tevékenységeit illetően is – szembemenjenek vele. Az első momentum, amiről az evangélista a találkozás okán szól, az a farizeusok és írástudók megbotránkozása: nem közvetlenül Jézus, hanem az ő tanítványai miatt, akik megsértették a hagyományt azzal, hogy nem mosták meg a kezüket az étkezéshez. Jézust ebbéli felháborodásukban keresik meg, így szegezik neki a kérdést: „miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát?” (Mt 15, 2) Jézus a válaszadás helyett visszakérdez, saját logikájuk mentén tart tükröt eléjük: „Ti pedig miért szegitek meg a ti hagyományotokért az Isten parancsolatát?” (15,3) Jézus konfrontálódik a farizeusokkal, vállalva ezzel a botrány lehetőségét, amelyet az őket körülvevő tömegben és a farizeusokban egyaránt kiválthat.

Jézus a farizeusok után a hallgatóság felé fordul, hogy „hallják és értsék meg” őt. A farizeusok kérdeztek, és nem kaptak választ, a tömeg nem kérdezett, mégis megkapja a feleletet. És azáltal, hogy Jézus a többi ember felé fordult, a farizeusokat helyezte narratíván kívül.

Nem kérdés, hogy a farizeusok megbotránkoztak mindezek után (Jézus képmutatónak nevezte őket, a szent szövegüket „használta fel” ellenük – mert náluk jobban ismeri azt – ráadásul válaszra sem méltatta őket). Ezt nyilvánvalóan érzékelték tanítványai is, mikor ezt kérdezik tőle: „Tudod-e, hogy a farizeusok megbotránkoztak, amikor meghallották ezt a beszédet?”

Ha az ezután következő, Kánaáni asszony történetét párba állítjuk ezzel, óriási kontraszt rajzolódik ki: egy számkivetett, kánaáni nő (egy kívülálló, egy „kutya”) Úrként ismeri Jézust, és hittel könyörög hozzá. Vele szemben a tisztelt és megbecsült írástudók azok, akik képtelenek hinni, és ezért megbotránkoznak.

A két történetből levonható tanulságok világosak: a farizeusok megbotránkoztak és elbuktak, a kánaáni asszony hitt és nem bukott el.

A két eset közötti kontraszt kinyilatkoztatás-szerű: a botrány ellentéte a hit, és a hit útja a megbotránkoztatás lehetőségén keresztül vezet. Jézus megbotránkoztatta a farizeusokat, a kánaáni asszony pedig Jézus és az ő társasága körében keltett megütközést.

A központi eleme és üzenete ennek a fejezetnek nem a „zsidók versus más népek” vagy a „tisztaság versus tisztátalanság” feszültsége. Ezek pusztán a környezetet, az alaphangulatot adják. A központi elem, a mondanivaló a botrány és a hit ellentéte. Mindez rendkívül offenzív (offense: botrány) – bizonyos csoportok számára sértő – módon válik nyilvánvalóvá: a jámbor, törvénytisztelő farizeusokból hiányzik a hit, a kánaáni „pogány kutyának” viszont – talán Jézus számára is meglepő fordulatként – óriási hite van, amely a megaláztatások ellenére is kitart. 

Nem minden botrány, ami annak tűnik

A leleplezés, a dolgok feltárása, az élet, a szenvedés valóságának vállalása nem csak újságírói, hanem – mára ugyan kicsit háttérbe szorult – teológiai hagyomány is.

A dolgok néven nevezése botrány, a botrány elhallgatása viszont pusztító, mert bűnbak-képzéshez vezet. Amikor a botrányokkal terhelt közéletben keresztény emberként vagy közösségként próbálunk boldogulni, számolnunk kell nyomasztó jelenünk és közelmúltunk érzékelhető, ki nem mondott terheivel, annak következményeivel, de saját, ki nem mondott szavaink következményeivel is.

Ahogy arra korábban már utaltam, a skandalon görög szót botrányként, de akadályként, botlatókőként is lehet fordítani. A botránymentes élet tágas, akadálymentes, az akadálymentesítés viszont szükségszerűen nehézségekkel, botrányokkal járhat. (Például: egy konkrét értelemben vett akadálymentes templom, ahová kerekesszékesek is be tudnak jutni, plusz költség, plusz munka, plusz teher a gyülekezet és annak vezetői számára.) A krisztusi példa azonban éppen azt mutatja, hogy az ő követőiként az akadálymentesítéssel járó botrányokat tudnunk kell vállalni és elviselni. Ki más szóljon a mindenkori kicsinyekért, ki más vállaljon közösséget és szenvedést a szenvedőkkel, ha nem mi? (Egy másik botrányhoz kapcsolódó igeszakasz: „Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik.” Mt 18,7)

Vajon külső-belső értelemben, kommunikációnkban és gesztusainkban, eszközeinkben és céljainkban is megnyilvánuló módon akadálymentesek-e a gyülekezeteink a mindenkori kicsinyek számára? Vállaljuk-e az akadálymentesítés kockázatát akkor is, ha ez szálka a nagyok szemében? Merünk vállalni pillanatnyi botrányokat – zúgolódásokat, megbotránkozásokat, feszültséget – hogy valóban mindenki számára elérhetővé tegyük az örömüzenetet?

Keresztény életünk, gyülekezeteink, egyházaink vajon a farizeusok és az írástudók mércéje szerint működnek feddhetetlenül, vagy a legkisebbek, a hatalomtól megfosztottak, vagy akár – a kánaáni asszony példájánál maradva – a számkivetett kutyák felé forduló gesztusainkban? Vajon nem azok botránkoztatják meg a kicsinyeket és azok gondolkodnak a világ szerint, akik most Ferenc pápa bukásának szurkolnak?

A jelenlegi pápa ugyanis valójában ezeket a kérdéseket dörgöli az orrunk alá, pusztán azzal, hogy nem engedi meg magának a hallgatás kényelmét, és mert emberségből mutat példát, miközben kizárólag az isteni mintát és a krisztusi példát tartja szem előtt. Amikor pedig az emberi kínokat látva elfogynak a szavak, gesztusai beszélnek helyette. Ha ebből botrány lesz, az azért nagyon jó, mert kiderülhet:

Nem az a botrányos, ha valaki végre megszólal és cselekszik, hanem az, hogy eddig hallgattunk és eddig ültünk tétlenül és tettünk úgy, mintha semmi közünk nem lenne a világhoz, amiben élünk. Mintha Jézus nem ebbe a világba jött volna el.  

A szerzőről

Laborczi Dóra (1986) újságíró, evangélikus teológus, a Kötőszó blog főszerkesztője. Teológiai diplomamunkáját Botrány és evangélium címmel írta.

A bejegyzés trackback címe:

http://kotoszo.blog.hu/api/trackback/id/tr7110410682

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben.

főpilóta 2016.08.15. 16:46:20

Sallee-Kereszturi Barbara, Humánökológus

Szóval úgynevezett humánökológus. Vagyis hithez valláshoz semmi köze. Materialista és liberális. Mint a pápua. Ezért is kajálja nagykanállal Luci-fer-enc pápua szavait. Mivel ez a pápua máshogy beszél mint az eddigi pápák (a valódiak). Ez a pápua úgy beszél és cselekszik, mint a francia forradalomban született és győzedelmeskedő liberálisok és a kommunisták. Naná, hogy ezek a fajták most hirtelen pápua pártiak lettek és felfedezték magukban a "vallásost", a "hívőt". És mivel a hatalomvágy kódolva van beléjük, azonnal kioktatják a 2000 éve ugyanabban hívőket, egyből kisajátítanák az egész Egyházat. Sátánfajzatok. Szerencsére az igazi krisztusi Egyházat nem győzhetik le.

midnight coder 2016.08.15. 18:07:44

Ha hívő lennék, azt gondolnám, íme eljött az Antikrisztus.

grafoguru 2016.08.15. 18:33:41

@főpilóta:
"Szerencsére az igazi krisztusi Egyházat nem győzhetik le."

Mert hogy az milyen, azt te tudod.
Nyilván.

grafoguru 2016.08.15. 18:39:18

@Éhes ló:

"A szava hívő magyar embereknek - ezt követően - nem ér semmit."

Ez a szavahihető magyar ember nyilván te vagy. Meg a hozzád hasonlók. Legalábbis szerinted.
Tök jó, hogy így meg vagy elégedve magaddal.

grafoguru 2016.08.15. 18:41:15

@Nagyorrú Barbi:

"Ez a pápa egy nulladék II.János Pálhoz képest."

Kéne szólni neki, hogy Nagyorrú Barbi ezt gondolja.
Kész röhejek vagytok.

BéLóg 2016.08.15. 18:43:59

A katolikusok soha nem azért hittek Istenben, mert van pápájuk.
Majd az Isten neki is megfizet, ebben biztosan minden hívő egyet fog érteni!
A normális hívő meg úgy kell hogy élje a világát, hogy Krisztus előtt megálljon majd az utolsó napon. Ő maga.

exterminador 2016.08.15. 18:49:44

Honnan mászott elő kapásból ez a sok hulladék itt fölöttem... Na ezek miatt tart itt ez az ország. Ferencnek én sem értek egyet minden megnyilvánulásával, a menekültekkel kapcsolatban visszább foghatná magát, viszont megértem, hogy miért csinálja. Ha komolyan vesszük a jézusi tanítást, akkor pontosan ezt kell tennie. Egyszer szentté fogják avatni. Akik ezt nem fogják fel, azoknak semmi közük a kereszténységhez, óbégassanak akárhány vasárnap is a templomban, menthetetlenül álszentek és farizeusok maradnak.

Punxsutawney Mormota 2016.08.15. 19:29:04

@főpilóta: Neked sincs semmi közöd, sem hithez, sem valláshoz. Akkor miért szólsz be másoknak?

grafoguru 2016.08.15. 20:06:39

@Éhes ló:

"Ezért tartotok itt:
kozvelemenykutatok.hu"

Tudod a tájékozatlanok, a félműveltek és a fakocka egyszerűek mindig többen vannak.
Ez tartja fenn (ti tartjátok fenn) ezt a tolvaj, hazug bandát.
Nem baj, ha nektek (a többségnek) ez tetszik, hát legyen így.

Punxsutawney Mormota 2016.08.15. 20:50:12

@Éhes.ló:

Azt gondolom, hogy minőségi, szeretetteljes és boldog életet csak olyan országban lehet élni, amely a tisztelet kultúráján alapszik, következésképpen a tisztelet hangján beszél. Magyarországnak annak a helynek kell lennie, ahol _mindenkit_ tisztelettel fogadnak, az iszlám világból érkezetteket is tisztelettel fogadják és az iszlámot, a muszlimok, arabok civilizációs gyökereit is rendkívül nagyra értékelik.
Az iszlám egy nagy lelki és szellemi építmény, amely nélkül a világnak azon a részén sem béke, sem boldogság, sem kiegyensúlyozott emberi élet nem jöhetne létre.
Ezért számunkra az iszlám világból érkezett emberek nem fenyegetést jelentenek, hanem egy magas civilizáció képviselőiként üdvözöljük őket. És nem szégyellünk időnként tanulni sem tőlük.

Éhes.ló 2016.08.15. 21:27:30

@Punxsutawney Mormota: kicsit össsze vagy keveredve mesüge. Az egy dolog, hogy a fogalmakat össze vissza kevered, de hogy még ilyen nevetségesen hazudozol is, az arra mutat, hogy mégsem kérdezted meg a rebét.

Feleséget verni a haverjaidnál, degecdemszkíjnél, meg weklernél volt divat, ítéletük is van róla, felénk ez nem volt sosem szokás. Elmondhatta volna a rebéd, hogy a saját mocskoddal ne maszatolj másokat.

Azt gondolom, bármit is hazudnál, hogy minőségi, szeretetteljes és boldog életet csak olyan országban lehet élni európában, mely a görög-római-keresztény értékeken alapul, nem pedig a pestisként terjedő erőszakosszemita-iszlám mocskon.

Magyarországnak annak a helynek kell lennie, ahol _mindenkit_ tisztelettel fogadnak, aki a törvények betartásával, a magyar keresztény kultóra tiszteletével érkezik.
Valóban, túristaként, üzletemberként az iszlám világból érkezetteket is tisztelettel fogadták itt, amióta a törököt a habsburgok hathatós segítségével ki sikerült innen verni.
Az iszlámot, a muszlimok, arabok civilizációs gyökereit is rendkívül nagyra értékelem - a maga helyén.
Az iszlám egy rendkívül virulens, offenzív, erőszakos vallás és nem érdekel, hogy saját magukra miként gyújtják rá a házukat, miként rombolják le a hazájukat, de ide ne jöjjön egy se, különösen nem hét ország törvényeit telibeszarva.
Ezért számunkra az iszlám világból illegálisan érkezett emberszabásúak fenyegetést jelentenek.
Nem üdvözöljük őket, hanem kipateroljuk.
Tanulni pedig a keménységet és állhatatosságot tanuljuk tőlük, amit az ellenük folytatott harcunk során ismét jó lesz alaposan megtanulnunk, ha életben akarunk maradni szabad, nem alávetett keresztényként.
A fajtádnak rossz hírem van: a magadfajta hitetlenek vagy betérnek, vagy elvágják a torkukat.

Punxsutawney Mormota 2016.08.15. 21:29:28

@Éhes.ló: Milyen a magyar, keresztény kultóra? Miben különbözik az osztrák keresztény kultórától? Vagy a svájcitól? Esetleg a litvántól?

luis5 2016.08.15. 21:50:40

A pápa (az en papam) legnagyobb hibaja hogy nem jo pásztor. Nem vedi a juhait a farkasoktol hanem szelesre rarja az akol ajtajat azok elott akik eddig szidtak atkoztak a nyajat es elodeit. Szomorú de majd az Ur megiteli.

Mezőföldi 2016.08.15. 22:11:58

Ez a rész különösen vicces, már-már groteszk: "vajon összhangban van-e mindez a konfliktuskerülő, panelekből építkező, egyedi esetekre nem igazán érzékeny, botrányokat és konfrontációkat kínosan kerülő kereszténységünkkel?" - a pápa maga a konfliktuskerülés, maga a megtestesült PC (politikailag korrekt)így nagy betűvel. Ha nem az lenne, akkor visszahozná azt a fajta harcos kereszténységet, amelyet a szebb napokat látott Európa már nyomaiban sem tartalmaz....

Egyébként a hozzáértő - a szó legszorosabb értelmében hozzáértő - katolikus ismerőseim szerint, ennek a pápának a teológiai tudása mélységesen megkérdőjelezhető, egyébként pedig a katolicizmus teljes felszámolása felé halad. Ennek tényleg örülni kell?

egysmás 2016.08.15. 22:17:31

@Mezőföldi: Asszem, a harcos kereszténységet visszahozni próbáló pápa és a hívei igen gyorsan egy fán találnák magukat.
Vagy egy lámpavason.

Ez is egy opció.

grafoguru 2016.08.15. 22:20:36

@Éhes.ló:

"a demokrácia már csak ilyen. Mentek a levesbe. Migrénestől."

A magam részéről jól elvagyok. Nem gyűlölök senkit, és nem gondolom, hogy ha valami nem sikerül, az más miatt van. Nem keresek ellenséget, ha valaki rászorul, próbálok segíteni.
Az ostobák zavarnak egy kicsit, bár szinesítik a világot. Az zavar, hogy rajtuk viszont nem lehet segíteni, mert nagyon nem akarják.
Szerencsére a töbségük boldog, mert értik a fakockát, és az elég is nekik.
További boldog napokat.

Kommentelő ember 2016.08.15. 22:58:00

A mostani pápát nem lehet megérteni. Az amerikai elnökjelöltek közül Donald Trumpot támadja, aki elméletileg a konzervatív oldalhoz tartozik. (Még ha ez sokszor nem is eléggé egyértelmű az ingatlanmágnás viselkedését látva.) Hillary Clintonról pedig köztudott, h a vallásos amerikaiak körében sokkal népszerűtlenebb Trumpnál. A kisebbségek (feketék, spanyolajkúak) vallásos tagjai körében sem a liberális világnézetével hódít a külügyminiszterasszony. Aki meg valóban liberális nem lehet istenhívő, hiszen a liberálisok mantrája, hogy a "nemzetek, országok, vallások, kultúrák az emberiséget megosztják", (Clinton nem egyszer szónokolt már ilyeneket...), valamint ezeket el kell törölni, mert akkor eljön a liberális utópia, ahol mindenki "EGYENLŐ". Tiszta XXI. századi komunizmus. Valójában a liberalizmusban a vallások egy új ellenfelet találtak maguknak, ami az ő végüket akarja!!! A pápa rossz lóra tesz, és ennek az egyház issza majd meg a levét.

krepler 2016.08.15. 23:01:30

@Éhes ló: ühüm, mert egy kereszténynek nem a szegények és elesettek dolgaival kell foglalkozni... pont hogy eddigi pályafutása teszi hiteles keresztény emberré!

Kommentelő ember 2016.08.15. 23:56:46

@egysmás vigyázz a szádra!
Valószínűleg nem írtam számodra egyértelműen. :) Ne haragudj!
Sok, a demokrata táborhoz tartozó, liberális gondolkodó véli úgy, h a kultúrák, nemzetek, országok, vallások megszüntetése hoz majd el egy szebb világot, ahol majd szerintük mindenki egyenlő lesz. Szerintük ez egy fontos feltétel hozzá.

Talán ismerősen cseng: "Bőrünk alatt egyenlőek vagyunk!" Szokták mondogatni. Ez nem igaz. Mert az emberek még kívülről inkább, de belülről végképp nem hasonlítanak.

Azt valóban, ügyesen mondtad, hogy "Isten előtt minden ember egyenlő" Pál apostol szavaival élve. Nem tudom, mennyire jársz keresztény közösségekbe, de ez a mondat azt jelenti, h Isten előtt mindenki úgyanúgy felel a bűneiért. Tanácsolom neked, h a Bibliát is úgy forgasd, h mellett templomba is jársz. ;)

De a Földön nem lehet mindenki "egyenlő", mert társadalmak nem tudnak úgy működni, hogy mindenki ugyanolyan jogokkal bír, ugyanúgy néz ki, ugyanúgy gondolkodik. Abszurd. Mindig is voltak különbségek emberek között, különösen embercsoportok (kultúrák) között.

A pápa pedig nem állhat be egy olyan társadalmi/politikai ideológia mögé, ami az ő vallását akarja megszüntetni. Mint, ahogy ezt hangoztatják nap, mint nap amerikai liberális körökben: "nemzetek, országok, vallások, kultúrák az emberiséget megosztják, ezért rossz dolgok".

Pont, hogy a ezek adják egy közösség alapját, a benne élők közös értékeit, érdekeit, társadalmi együttélésük szabályait.

egysmás 2016.08.16. 00:54:09

@Kommentelő ember: Nincs olyan liberális, aki azt gondolná, hogy a kultúrák, vallások, nemzetek megszüntetése egy szebb, jobb világot hozna el, hiszen pl. a kultúra az ember egyik jellemzője, így azt maximum lecserélni tudja az ember, nem pedig megszüntetni.

Oké, ez bonyolult...

"De a Földön nem lehet mindenki "egyenlő", mert társadalmak nem tudnak úgy működni, hogy mindenki ugyanolyan jogokkal bír, ugyanúgy néz ki, ugyanúgy gondolkodik. Abszurd."

Oké, holnap elveszi valaki a jogaidat, téged megöl, a gyerekeidet megbassza, mert szerinte abszurd, hogy neked jogaid vannak és elég erős hozzá, hogy megtegye.
Gondolom, tetszene.

A liberálisok _nem_ akarják a vallásokat megszüntetni.
Ez valami téveszme nálad. Meg a keresztény közösségek jó részében.
A liberális azt mondja, hogy a vallásod, magánügy.
A te döntésed és csak a tied, köze annak van hozzá, akit érdekel.
A többieknek meg nincs hozzá köze, nem akarnak se templomba menni, se körülmetélkedni, se szűzességet fogadni, disznót akarnak enni, ilyenek.
Ezek a vallásosak hülyeségei, azt csinálnak, amit akarnak.
MAGUKKAL.

Mezőföldi 2016.08.16. 09:40:30

@egysmás: Az emberek márpedig tényleg nem egyenlőek, maximum számtanilag lehetnek azok.

Mezőföldi 2016.08.16. 09:48:27

@Mezőföldi: Egyébként meg tök vicces ez a modern hozzáállás, hogy államforma tekintetében mindenkinek feláll az összes szál haja, ha hierarchiáról hall, vagy esetleg a demokrácián túli lehetőségekről (nem, nem valami elmebeteg diktátorra gondolok, mint mondjuk Kim Dzsong, mert van élet ezen túl is), de azért kell az a minél jobb fizetés, meg az a hatodik autó, meg az a medencés ház, mert nem akarok ám olyan lenni mint Józsi bácsi a szomszédból, mert én sokkal különb ember vagyok ám...de azért mindenki egyenlő. :D Az isteni mintára valaha felállított földi hierarchiából csúszó-mászó, anyagi értelemben vett egyenlőtlenségért megy a harc, a valaha az Isten kegyelméből uralkodó király és a monarchiák helyett a hazugságokra épülő demokrácia dicsőítése megy, ahol két hülye leszavaz egy hozzáértő embert a mennyiség törvénye alapján, miközben egyenlőségről, meg szolidaritásról, meg hasonlókról beszél itt mindenki. Szánalmas.

krepler 2016.08.16. 10:29:12

@Kommentelő ember: ha forgatja a Bibliát: "nincs többé zsidó vagy görög... (szentiras.hu/SZIT/Gal3) úgy tűnik, a Szentírás ronda internacionalista nézeteket hangoztat...

krepler 2016.08.16. 10:37:23

@Éhes.ló: "hogy egy kereszténynek mivel KELL foglalkozni" - az nagyon nem a saját döntésén múlik, hanem azon, hogy mit ír elő számára a szentírás, illetve a saját felekezete (katolikusként a katolikus egyház, élén a római pápával).
mondjuk - úgy látszik, ez most a kötelező penzum - a migránsokkal kell foglalkozni. akkor pedig: éheztem és ennem adtatok, mezitelen voltam és felruháztatok, vándor voltam és befogadtatok... (Mt 25,31-46 szentiras.hu/SZIT/Mt25)
kicsit értelmezhetetlen számomra a "magadfajták". katolikus hitoktató vagyok, tehát küldetésem (hivatásom, feladatom), hogy embereknek a keresztény igazságokat tanítsam.
illetve nagyon is értelmezhető: a szavaid alapján nem tűnsz kereszténynek, de akkor viszont miért bánt téged, hogy a keresztények (ld. Ferenc is) Jézus tanítása szerint szeretnének élni?

főpilóta 2016.08.16. 10:42:06

@Punxsutawney Mormota: Dehogy nincs. Megkereszteltek, első áldozó, bérmálkozó voltam, teljes szívvel-lélekkel hiszek az I- Luci-fer-enc pápua előtti Egyház által hirdetett Krisztusban.

főpilóta 2016.08.16. 10:43:36

@grafoguru: Mindenki tudja. Az I. Luci-fer-enc pápua előtti, vagyis XVI. Benedekig bezárólag, amilyen volt, az az igazi.

főpilóta 2016.08.16. 14:40:07

@krepler: Téves. Egyrészt van szabad akarat. A Szentírás egy keretet ad, irányt mutat, de hogy egy keresztény embernek mivel KELL foglalkoznia, azt nem írja elő. A migráns témában a bibliai idézeted nem áll. Ezek nem éheznek, nem meztelenek, és Európát megszállni indultak vándorútra. Vagy szerinted Dobó Istvánt, Zrínyi Miklóst, Szondi Györgyöt, sőt akkoriban kardot fogó papjainkat utólag el kellene ítélnünk, mert az iszlámtól védték a hazát? Ugyanaz történik most is mint akkor.
Jó pap is holtig tanul, és a jó hitoktató is.

igráem 2016.08.16. 16:16:00

@Mezőföldi: Bizony, bizony mondom nektek: ennek örülni kell.Ha a pápa felszámolja a katolicizmust, akkor jön el az ébredés :-)
1. a Bibliában nincsenek izmusok
2. a Bibliában nincsenek felekezetek
3.Krisztusban nincs zsidó, sem görög (galata 3)

krepler 2016.08.17. 00:28:26

@főpilóta: a szabad akarat nem azt jelenti - mint azt gondolom te is tudod -, hogy minden cselekedet helyes. a kedvedért pontosítok: a Szentírás (+egyéb felekezeti előírások) azt mondják meg, hogyan KÉNE élned ahhoz, hogy Isten akaratát kövesd (hogy üdvözülj stb). nem muszáj ezek szerint élned, csak épp akkor szembe mész a szeretettel, Isten akaratával stb.
a migránsok nem megszállni akarják európát, hanem elmenekülnek az olyan életkörülmények elől, amelyet többségünk még (rém)álmodni se szokott. a menekülők éppen azok elől menekülnek (vallási fanatikusok, terroristák stb), akiktől féltjük európát (én is féltem, félre értés ne essék. ez egy igen nagy probléma szerintem is). ugye a szíriai tömegmészárlások az afganisztáni tisztogatások, a szudáni éhezések azok nincsenek? a törökök (korábban az arabok észak-afrikában, kisázsiában és ibériában)fegyverrel hódítani jöttek: deklaráltan el akarták foglalni (sajnos részbe sikerrel) az egész világot. a menekültek az éhezésen (éghajlati változások stb) kívül azok elől menekülnek, akik most meg akarják hódítani a világot. ez utóbbi csapatnak - a daesh-nek (iszlám állam, ha így jobban tetszik), al-kaidának stb. muszáj erőt felmutatni :( illetve az éghajlati változás káros hatásait csökkenteni - ezek csökkentenék érdemben a menekültek számát...
(persze, h tanul - a pilóták is :) )

főpilóta 2016.08.17. 14:47:26

@krepler: Az, hogy "menekültek" jönnek, nem jelenti azt, hogy fel kell adnunk a szállásterületünket, hazánkat vallásunkat, munkánk gyümölcsét. A népvándorlások is erről szóltak. Amikor mi moccantunk keletről ide, mert nem volt elég legelő, ivóviz (értsd: élettér) minket sem segített itt senki, védekeztek ellenünk, ahogy tudtak (pedig itt már akkor is keresztény népek éltek).
Ha minket veszélyeztető létszámú tömeg jön, akkor azok ellen védekezni kell. Vagy ők, vagy mi.

Jézust is volt, hogy el akarták kapni, meg akarták ölni:
"És felkelvén, kiűzék ôt a városon kívül és vivék ôt annak a hegynek szélére, a melyen az ô városuk épült, hogy onnan letaszítsák, Ő azonban közöttük átmenve, eltávozék." Lukács 4: 28-30. Tehát még ő sem hagyta magát elűzni, elpusztítani, amíg nem jött el az ideje!

Ha meg az Iszlám állammal példázol, hogy ők akarják elfoglalni a világot, hat akkor pontosan a "menekültek" az eszközeik! Hajtják őket maguk előtt - a fegyvertelen milliókat, akikkel szemben az "emberi jogokkal" elvakított, elpuhult, liberálisok által kiforgatott vallási tézisekkel hülyített Európa nem mer fegyvert használni.

főpilóta 2016.08.17. 14:48:55

@igráem: "3. Krisztusban nincs zsidó, sem görög (galata 3)" - írod. Csak ezt éppen a zsidók nem hajlandók tudomásul venni.

igráem 2016.08.17. 18:41:09

A messiáshívő zsidók igen. Egyébként a galata levelet is zsidó írta :-) Sőt, az Újszövetség minden szerzője zsidó. A Biblia szerint jó reménységgel lehetünk felőlük, ugyanis amikor felismerik majd, hogy Jézus a Megváltó, akkor már náluk sem a náció lesz a mérvadó :-)
"Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne hitessétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegy (az üdvösségbe)
És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljő Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat" (Róma levél 11: 25,26)
ui: a pogányok itt a nem zsidó nemzeteket jelenti